รายละเอียด

[หมด] ทางธรรม

บทความขนาดยาวว่าด้วยบทบาทและคุณค่าของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742280673
  • ขนาด: 10.6 x 17.9
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 195.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 165.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] ทางธรรม

เนื้อหาหนังสือ


     ทางธรรม หนังสือบอกเล่าเรื่องราวพุทธศาสนากลางกระแสโลกาภิวัฒน์ บทความที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบทความขนาดยาวที่เขียนในโอกาสต่างๆ กัน แม้ประเด็นจะหลากหลาย แต่มีพุทธศาสนาเป็นแกนกลางหรือมองจากมุมของพุทธศาสนา โดยมีลักษณะกึ่งวิชาการ


    พระไพศาล วิสาโล ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านพุทธธรรมมา อธิบายความเป็นไปของชีวิตและสังคมได้อย่างชัดเจน สมสมัย ทั้งในมิติส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และการเมือง ปรากฏเป็นผลงานมากมายต่อเนื่องมาตลอดสามทศวรรษ

     เช่นเดียวกับผลงานสี่เล่มของท่านในชุดนี้ ได้แก่
- "มุ่งไปสู่หนใด" : บทความซึ่งเน้นถึงการค้นพบความสุขที่แท้ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรของสังคม
- "ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น" : บทความบันทึกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง และหนทางนำไปสู่ความสมานฉันท์
- "ธรรมไม่ได้เทศน์" :  รวมปาฐกถาและคำบรรยายในโอกาสต่างๆ เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตและสังคมที่สงบสันติ
- "ทางธรรม" : บทความขนาดยาวว่าด้วยบทบาทและคุณค่าของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์


     ท่ามกลางความเป็นอยู่และเป็นไปของสังคมไทยในปัจจุบัน เชื่อว่างานเขียนล่าสุดชุดนี้ของพระไพศาล วิสาโล จะมีส่วนเอื้อให้คุณได้พิจารณาใคร่ครวญหาคำตอบอันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ร่วมกันเพราะหากสังคมไปไม่รอด เราทุกคนจะรอดหรือ...


****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App