รายละเอียด

ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพพาน

ไขปริศนาแห่งจักรวาล เพื่อมุ่งสู่นิพพานตลอดกาล

  • ผู้เขียน: ทันตแพทย์สม สุจีรา
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786162440465
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 195.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 165.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพพาน

เนื้อหาหนังสือ


    ทันตแพทย์สม สุจีรา
คุณหมอนักเขียน เจ้าของผลงาน Best Seller ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น อันลือลั่น กลับมาไขปริศนาแห่งจักรวาลและหนทางสู่นิพพานอีกครั้งใน ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพพาน เล่มนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้และเข้าใจจักรวาลให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยหลักธรรมะและวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกันอย่างแยกไม่ออก

    ทุกสิ่งทุกอย่างที่วนเวียนและสัมพันธ์กันอยู่ในจักรวาลที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ล้วนเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาแล้วทั้งสิ้นเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับควอนตัม, มิติ, ความลับของเวลา, ความไร้ระเบียบ, แรงโน้มถ่วง, มหัศจรรย์แห่งการหมุน, หลุมดำ, ความว่าง และสูงสุดคือ นิพพาน อันเป็นกุญแจสำาคัญที่ไขความลับทั้งหมดของจักรวาล หรืออีกนัยหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “จักรวาลเกิดจากจิต เมื่อเข้าใจจิต ก็เข้าใจจักรวาล”

    หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำาลังค้นหาคำาตอบในเรื่องของจิตและจักรวาลอันกว้างใหญ่ ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพพาน เล่มนี้จะช่วยทำาให้จิตของคุณกระจ่างแจ้งสามารถเข้าถึงและเข้าใจความเป็นไปของจักรวาลและหนทางสู่นิพพานได้ดียิ่งคำนำผู้เขียน

     สิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในธรรมชาติ มีอยู่สองสิ่งคือ จักรวาล กับ จิตของมนุษย์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางรูป พยายามศึกษาหาคำตอบเกี่ยวกับจักรวาล ส่วนนักวิทยาศาสตร์ทางนาม คือพระพุทธเจ้า ทรงศึกษาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ และดูเหมือนว่าการศึกษาทั้งสองทางนี้ น่าจะเป็นทางคู่ขนานที่ไม่อาจบรรจบกันได้ แต่ปัจจุบันทฤษฎีใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์กลับพบว่า จักรวาลกับจิต มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น จนไม่สามารถแยกออกจากกัน ถึงขนาดนักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลบางท่านบอกว่า จักรวาลเกิดมาจากจิต ซึ่งสอดคล้องกับพระพุทธองค์ซึ่งทรงตรัสไว้ว่า เมื่อเข้าใจจิต ก็เข้าใจจักรวาล

    หนังสือที่อธิบายความสัมพันธ์ของ จิต-จักรวาล เล่มนี้ ได้อธิบายถึงลักษณะของจักรวาล มิติต่างๆ และพลังงานที่มีในจักรวาล โดยเริ่มต้นด้วยบทที่ว่าด้วย กำาเนิดจักรวาล กำาเนิดธาตุ และตามด้วยทฤษฎีที่สำาคัญในการใช้ศึกษาจักรวาล คือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีควอนตัม มีบทที่เขียนถึงเรื่องความไร้ระเบียบ ซึ่งเป็นกฎที่สำาคัญทางวิทยาศาสตร์ว่าสรรพสิ่งในจักรวาลมีแนวโน้มที่จะไปสู่ความไร้ระเบียบ หรือความยุ่งเหยิงมากขึ้นเสมอ กฎข้อนี้สำาคัญมาก และทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยา-ศาสตร์ ห้ามขัดแย้งกับกฎเรื่องการไร้ระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของพระพุทธองค์ที่ว่า สรรพสิ่งล้วนมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสำหรับในจักรวาล มีแรงโน้มถ่วง เป็นตัวช่วยจัดระเบียบ ให้ดวงดาวต่างๆ หมุนเป็นวง กลายเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า ดาราจักร

    เรื่องของหลุมดำ ซึ่งยังคงเป็นปริศนาของจักรวาล ก็ได้ถูกนำมาเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้ ทั้งข้อสงสัยที่ว่าหลุมดำาอาจเป็นทางเปิดไปสู่จักรวาลอื่น หลุมดำาเกิดขึ้นได้อย่างไร หลุมดำาหายไปได้หรือไม่ หรือเรื่องที่ประหลาดอย่างการหมุนของหลุมดำาที่พบว่า หลุมดำาก็หมุนเช่นเดียวกัน

     อีกหนึ่งบทที่สำาคัญคือ บทความลับของเวลา บทนี้จะอธิบายว่า อดีต อนาคต ไม่มีอยู่จริง อธิบายเรื่องแสงกับเวลา อุณหภูมิกับเวลา การข้ามเวลา และปัจจุบันขณะ

     ส่วนสองบทสุดท้าย มีชื่อว่า ”ความว่าง” และ “นิพพาน” ได้อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่า ความว่าง ทำาให้เกิดจักรวาลได้อย่างไร และเทียบกับเชิงพุทธศาสตร์ว่า ความว่างในมุมมองทางพุทธเป็นเช่นไร เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ ทำาไมสภาวะนิพพานจึงเป็นความว่างอย่างยิ่ง

     นอกจากความรู้ด้านจักรวาล และธรรมะแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้สอดแทรกเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้เขียนสอนพิเศษอยู่ เข้าไปด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาด้วยตนเองต่อไป


ทันตแพทย์สม สุจีรา

 

 

****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App