รายละเอียด

[หมด] สันติสุขทุกก้าวย่าง

"สันติสุขทุกก้าวย่าง" จะให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี "สันติสุขทุกก้าวย่าง" ในทุกเวลาและสถานที่

  • ผู้เขียน: พระมิตซูโอะ คเวสโก
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9786167061931
  • ขนาด: -
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 185.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 157.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] สันติสุขทุกก้าวย่าง

เนื้อหาหนังสือ     "สันติสุขทุกก้าวย่าง" หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์อันล้ำค่าของพระนักปฏิบัติ "พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก" หนังสือที่กล่าวถึงเนื้อหาในเรื่องของ
      - ภาคที่ 1 หัวใจของพระธรรม อริยมรรคมีองค์ 8 หลักการปฏิบัติให้เกิดความสุข ด้วยการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8
      - ภาคที่ 2 หัวใจสำคัญของธุดงค์ อดได้ ทนได้ รอได้ ด้วยใจดี กล่าวถึงประสบการณ์การเดินธุดงค์ของท่านในประเทศญี่ปุ่น ตามหลักของธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด คือ ไม่รับเงินทอง อาศัยบิณฑบาต หาที่พัก และไม่นั่งรถ
     -  ภาคที่ 3 ร่วม มือร่วมใจกันหมุนวงล้อแห่งทาน กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้ง มูลนิธิมายา โคตมี และการสร้างความสุขด้วยการให้จากหลัก "ทาน จักร 10 ประการ" ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ล้วนกำลังแสวงหาความสุข ความน่ายินดีพอใจกันทุกคน หรือแม้แต่สัตว์มันก็แสวงหาความสุขกันทั้งนั้น มนุษย์เราจึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ เพื่อความสุขใจ 

     พุทธศาสนาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้แนะแนวทางและปฏิบัติเป็นแบบอย่างเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริง หลักธรรมคำสอนที่เห็นเด่นชัด คือเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นหลักธรรมที่เราทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ศีลคือการสำรวมระวังในกาย วาจา ให้สงบ เรียบร้อย พูดดี ทำดี "ที่สุดของศีล" คือ "รักษาจิตใจ" ของเราให้เป็นปกติ ไม่ยินดียินร้าย รู้จักคิดดี คิดถูก เมื่อมีสติรักษาจิตที่เดียวก็สามารถรักษากายและวาจาได้ 

     ประสบการณ์จากการเดินทางของพระอาจารย์ เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่จะเจริญรอยตามเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ ที่ทรงโปรดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ และปรารถนาให้เราทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน รู้จักหน้าที่ของตนเองโดยอาศัยความเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ทานแก่ผู้ด้อยโอกาสตามกำลังสติปัญญาและทุนทรัพย์ 

"สันติสุขทุกก้าวย่าง" จะให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี "สันติสุขทุกก้าวย่าง" ในทุกเวลาและสถานที่