รายละเอียด

[หมด] ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น

บทความบันทึกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง และหนทางนำไปสู่ความสมานฉันท์

  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742280680
  • ขนาด: 10.6 x 17.9
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 150.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 127.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น

เนื้อหาหนังสือ     แนวทางสู่ความสมานฉันท์ของสังคมไทย เป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ ‘ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น’ ซึ่งประกอบขึ้นจากบทความส่วนใหญ่ที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ ‘มองอย่างพุทธ’ และ ‘จิตวิวัฒน์’ ในหนังสือพิมพ์ มติชน ระหว่างปี 2551-2554 มีส่วนน้อยที่เคยตีพิมพ์ในแหล่งอื่น แต่ก็ล้วนอยู่ในแนวเรื่องเดียวกัน 

     สภาพการณ์ทั่วโลกยุคนี้สะท้อนสภาวะของ ‘ความเสื่อม’ ได้ชัดเจน ไม่ว่าในแง่ของสังคม วิถีชีวิต หรือ สิ่งแวดล้อม แม้โดยภาพรวมที่ประจักษ์คือความเจริญทางวัตถุ รุ่มรวยด้วยเทคโนโลยีรุดหน้าอันตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตทุกแง่มุม แม้กระทั่งการยืดอายุให้ยืนยาว ไม่รู้เจ็บป่วย ไม่มีแก่เฒ่า และอนาคตอาจไปไกลถึงการพยายามมีชีวิตเป็นนิรันดร์

     แต่หากเราไม่ปิดหูปิดตาและไม่หลอกตัวเองจนเกินไป คงยอมรับได้ว่าความเจริญต่างๆ นั้นเป็นดั่งเส้นทับซ้อนเดียวกันกับความเสื่อม และประเทศไทยเช่นกันที่อยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว เห็นได้จากเพียงช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากภัยธรรมชาติจะทวีความรุนแรงและแปรปรวนมากขึ้น ความขัดแย้งระหว่างผู้คนในสังคมถือว่าเข้าขั้นร้าวลึก พร้อมแตกเป็นเสี่ยงได้ทุกขณะ ความเหลื่อมลํ้าของมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่นับวันจะถ่างกว้างขึ้นทุกที ผู้คนดูจะพากันทุกข์ง่ายขึ้น สุขน้อยลง ฯลฯ

     เหล่านี้ใช่การวิพากษ์สังคมไทยในแง่ลบเลวร้ายเกินจริง แต่อยู่ที่เราจะกล้ามองและพร้อมยอมรับเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่?
     พระไพศาล วิสาโล ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านพุทธธรรมมาอธิบายความเป็นไปของชีวิตและสังคมได้อย่างชัดเจน สมสมัย ทั้งในมิติส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และการเมือง ปรากฏเป็นผลงานมากมายต่อเนื่องมาตลอดสามทศวรรษ

     เช่นเดียวกับผลงานสี่เล่มของท่านในชุดนี้ ได้แก่
- "มุ่งไปสู่หนใด" : บทความซึ่งเน้นถึงการค้นพบความสุขที่แท้ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรของสังคม
- "ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น" : บทความบันทึกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง และหนทางนำไปสู่ความสมานฉันท์
- "ธรรมไม่ได้เทศน์" :  รวมปาฐกถาและคำบรรยายในโอกาสต่างๆ เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตและสังคมที่สงบสันติ
- "ทางธรรม" : บทความขนาดยาวว่าด้วยบทบาทและคุณค่าของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์


     ท่ามกลางความเป็นอยู่และเป็นไปของสังคมไทยในปัจจุบัน เชื่อว่างานเขียนล่าสุดชุดนี้ของพระไพศาล วิสาโล จะมีส่วนเอื้อให้คุณได้พิจารณาใคร่ครวญหาคำตอบอันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นร่วมกันเพราะหากสังคมไปไม่รอด เราทุกคนจะรอดหรือ...


****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App