รายละเอียด

[หมด] มุ่งไปสู่หนใด

ค้นพบความสุขในยุคผันผวน ไปกับ ‘มุ่งไปสู่หนใด’ หนังสือที่รวมบทความที่คัดสรรพิเศษ เน้นเกี่ยวกับการรักษาใจให้เป็นสุขท่ามกลางความผันผวนปรวนแปร

  • ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742280697
  • ขนาด: 10.6 x 17.9
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 150.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 127.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่

[หมด] มุ่งไปสู่หนใด

เนื้อหาหนังสืออิสระภาพที่แท้คือความสามารถในการอนุญาตให้สิ่งต่างๆ มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้เพียงใด แทนที่เราจะมัววิงวอนเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ถูกใจเรา ไม่ดีกว่าหรือหากเราพยายามพัฒนาตน บ่มเพาะจิตใจให้เข้าถึงอิสรภาพดังกล่าว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม

     ค้นพบความสุขในยุคผันผวน ไปกับ ‘มุ่งไปสู่หนใด’  หนังสือที่รวมบทความที่คัดสรรพิเศษ เน้นเกี่ยวกับการรักษาใจให้เป็นสุขท่ามกลางความผันผวนปรวนแปร  สังคมที่ผาสุกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออำนวยให้ผู้คนได้เข้าถึงความสุขแท้ที่กลางใจ แต่หากเน้นความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุอย่างเดียว โดยละเลยมิติด้านจิตใจ นอกจากจะห่างไกลจากความสุขที่แท้แล้ว ยังอาจนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนเกิดความร้าวฉานแตกแยก ดังเห็นได้ไม่ยากจากสังคมไทยทุกวันนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันว่าจะพาบ้านเมืองไปสู่หนใด

    
     พระไพศาล วิสาโล ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านพุทธธรรมมา อธิบายความเป็นไปของชีวิตและสังคมได้อย่างชัดเจน สมสมัย ทั้งในมิติส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และการเมือง ปรากฏเป็นผลงานมากมายต่อเนื่องมาตลอดสามทศวรรษ

     เช่นเดียวกับผลงานสี่เล่มของท่านในชุดนี้ ได้แก่
- "มุ่งไปสู่หนใด" : บทความซึ่งเน้นถึงการค้นพบความสุขที่แท้ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรของสังคม
- "ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น" : บทความบันทึกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง และหนทางนำไปสู่ความสมานฉันท์
- "ธรรมไม่ได้เทศน์" :  รวมปาฐกถาและคำบรรยายในโอกาสต่างๆ เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตและสังคมที่สงบสันติ
- "ทางธรรม" : บทความขนาดยาวว่าด้วยบทบาทและคุณค่าของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์


     ท่ามกลางความเป็นอยู่และเป็นไปของสังคมไทยในปัจจุบัน เชื่อว่างานเขียนล่าสุดชุดนี้ของพระไพศาล วิสาโล จะมีส่วนเอื้อให้คุณได้พิจารณาใคร่ครวญหาคำตอบอันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ร่วมกันเพราะหากสังคมไปไม่รอด เราทุกคนจะรอดหรือ...


****สั่งซื้อหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  
- Website :  http://www.ookbee.com/book.aspx?mode=cat&keyword=Book_BangkokPost
-  iOS :  App Store >>> Post Books App 
-  Android :  Play Store >>> Post Books App