โครงการช็อปช่วยชาติ

ตามที่กระทรวงการคลังมีมติให้ “หนังสือ-ยางล้อรถยนต์-สินค้า OTOP” เข้าร่วมโครงการช็อปช่วยชาติ 2561 สามารถลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ท่านสามารถขอใบเสร็จรับเงินจากทางสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ได้ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

** กรุณาชำระเงินและแจ้งหลักฐานการโอนให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หากท่านเลือกชำระเงินด้วยวิธีการโอน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ แจ้งการชำระเงิน
** หากท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน

เงื่อนไขสำหรับโครงการ “ช็อปช่วยชาติ”

  • โครงการ “ช็อปช่วยชาติ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2561 – 16 ม.ค. 2562
  • กรุณานำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ภายใน 3 วันหลังจากการชำระเงินค่าหนังสือ
  • ลูกค้าที่เลือกการชำระด้วยวิธีการโอนหากยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ แจ้งการชำระเงิน มิเช่นนั้น ทางสำนักพิมพ์จะไม่สามารถออกใบเสร็จให้กับท่านได้
  • ชื่อในสำเนาบัตรประชาชน ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้สั่งซื้อ
  • ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งพร้อมกับหนังสือ ดังนั้นระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งจึงมากกว่าการจัดส่งหนังสือปกติอีกประมาณ 3 วันทำการ สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ขออภัยล่วงหน้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
  • สำหรับการสั่งซื้อหนังสือในวันสุดท้ายของโครงการฯ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ลูกค้าสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ถึงวันที่ 21 ม.ค. 2562 เท่านั้น